Disclaimer

Disclaimer Betsy Innovations the Netherlands B.V.

Disclaimer

Betsy Innovations the Netherlands B.V. (Kamer van Koophandel 64818306), hierna te noemen Betsy, verleent u hierbij toegang tot www.mijnbetsy.nl (de Website) en nodigt u uit het aangebodene af te nemen. Betsy behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededing te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Betsy  spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg  aanvaardt Betsy geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Betsy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Betsy.

Auteursrechten

Betsy behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of andere derden .

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is. 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.


Neem contact op of meld je direct aan voor persoonlijke ondersteuning.

Betsy trekt steunkousen aan en uit!

Betsy aanvragen